Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: de natuurlijke- of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aanbiedt aan
consumenten;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep op bedrijf en een
overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer
georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de
overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een
overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de
overeenkomst op afstand;
7. Dag: kalenderdag;
8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten,
waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan
hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie
van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
10. Zonnestroomsysteem: Het door Ondernemer aan de Consument verkochte zonnestroomsysteem,
bestaande uit alle onderdelen die samen de opwekking van zonne-energie mogelijk maken. Hieronder vallen in
ieder geval: de zonnepanelen, de omvormer(s) en al het overige montage- en installatiemateriaal

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Solar Installatiegroep B.V..
Robijn 740, 3316KE, Dordrecht
Telefoonnummer: +31 85 080 5936
E-mailadres: info@solarinstallatiegroep.nl
KvK-nummer: 90120477
BTW-identificatienummer: NL865215480B01

Artikel 3: Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand
gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan
de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op
afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien
en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, zal in afwijking van het vorige lid en voordat
de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg
aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een
eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet
mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de
algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de
consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden
van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in
geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem
het meest gunstig is

Artikel 4: Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.
De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument
mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe
weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod
binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen
zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
– de prijs inclusief eventuele belastingen;
– de eventuele kosten van aflevering;
– de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
– het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
– de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
– de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
– de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de
techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het
basistarief;
– indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de
consument te raadplegen is;
– de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde
handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de
overeenkomst tot stand komt;
– de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
– de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument
deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
– de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot
voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5: De Overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van
aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer
onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van
deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en
organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een
veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende
veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een
verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek
goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of
aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op
zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een
duurzame gegevensdrager, meesturen:
a) het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan
maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c) de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d) de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van
toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de
overeenkomst op afstand;
e) de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer
dan één jaar of van onbepaalde duur is.
f) indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de
bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
7. Mondelinge afspraken binden ondernemer niet.

Artikel 6: Herroepingsrecht
Bij producten;
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een
bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen
naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten .
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument
aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a) als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de
consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De
ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze
over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd
weigeren.
b) als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de
consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft
ontvangen;
c) c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de
dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die
niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn
reden(en) verplichten.
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst Verlengde
bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet
informeren over herroepingsrecht:
5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het
modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van
de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt
binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14
dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7: Verplichtingen consument tijdens bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het
product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van
het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en
inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een
manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet
voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft
verstrekt.

Artikel 8: Uitoefening herroepingsrecht door de consument
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door
middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de
consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet
als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in
elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in
originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de
consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet
heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te
dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of
de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of
bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag
verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op
het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
a. In het geval van een herroeping nadat er een schouw is uitgevoerd worden er voorrijkosten t.w.v.
€200,- gerekend.
7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of
elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering
van stadsverwarming, indien:
a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de
kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas,
water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële
drager geleverde digitale inhoud, indien:
a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de
nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van
rechtswege ontbonden.

Artikel 9: Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt,
stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de
ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend
op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af
te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont
dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij
de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste
standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te
betalen.
5. Indien de consument besluit de opdracht in te trekken nadat er een schouw is langs geweest is Ondernemer
gerechtigd om voorrijkosten á €200,- in rekening te brengen.

Artikel 10: Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als
de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de
ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan
een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden
aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te
zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de
producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de
overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een
bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer,
autoverhuurdiensten en catering;
5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of
periode van uitvoering daarvan is voorzien;
6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden
vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een
specifieke persoon bestemd zijn;
7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te
worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
10. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is
verbroken;
11. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
12. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als: a. de uitvoering is
begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en b. e consument heeft verklaard
dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11: De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten
en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn
aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele
prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen
richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan
indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien
de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de
prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Artikel 12: Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het
aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de
datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de
rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen
van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op
afstand.

Artikel 13: Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de
uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het
bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een
langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet
dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat
hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder
kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald
heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een
vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze
worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht
niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van
bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte
vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7. Derving op financieel of elk ander vlak verband houdend met het afwijken van de initiële inschatting van
doorlooptijd voor de levering en uitvoering door ondernemer, zal altijd voor rekening en risico van consument
komen. Ondernemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de afronding van de levering binnen de
tijdsinschatting die is afgegeven bij totstandkoming van de overeenkomst.
8. De Consument kan tot zeven (7) kalenderdagen voor de montage de afspraak kosteloos verzetten. Hierna zijn
de door Ondernemer in dat kader gemaakte kosten voor rekening van de Consument.
9. Indien bij de (geplande) montage van het Zonnestroomsysteem op de Woning blijkt dat de Consument
onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie heeft verstrekt (bijv. over zijn Woning, dak, de
hoofdaansluiting, internetaansluiting en/of elektrische installatie) waardoor de montage niet plaats kan vinden
of dient te worden afgebroken, of indien een extra bezoek nodig is, is Ondernemer gerechtigd om de door haar
gemaakte kosten bij Consument in rekening te brengen.
10. De Consument zal de monteurs alle mogelijke medewerking verlenen die nodig is voor de uitvoering van de
montage- en installatiewerkzaamheden, hieronder wordt in ieder geval verstaan dat de locatie van montage
veilig, opgeruimd, schoon en goed bereikbaar is en (de onderdelen van) het Zonnestroomsysteem deze locatie
ook kan respectievelijk kunnen bereiken
11. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan het dak (of de Woning of andere eigendommen van de
Consument) of gebreken in de montage (geleverde arbeid), tenzij deze het directe gevolg is van een fout van
Ondernemer of de Monteur en deze gemaakt is tijdens de montage van het Zonnestroomsysteem.
12. Indien Ondernemer aansprakelijk is voor schade aan de Woning als gevolg van de montage, is de
Consument verplicht Ondernemer en diens Monteur daarvan te informeren en in de gelegenheid te stellen de
schade eerst zelf te beoordelen en te herstellen.
13. De Consument kan tot zeven (7) kalenderdagen voor de montage de afspraak kosteloos verzetten. Hierna
zijn de door Ondernemer in dat kader gemaakte kosten van €300,- voor rekening van de Consument.
14. Indien Consument er op staat om het kabeltraject binnendoor te laten gaan en er schade ontstaat aan de
woning als gevolg van het boren dan is Ondernemer volledig gevrijwaard van aansprakelijkheid. Ondernemer
adviseert in verband met mogelijke schades als gevolg van boren altijd de kabelroute buitenlangs te doen.

Artikel 14: Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het
aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de
datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de
rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen
van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op
afstand.

Artikel 15: Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden
voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen
van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling
van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel
recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de
bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de
ondernemer te melden.
5. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het
recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
6. In geval van wanbetaling van de consument behoudt de ondernemer zich het recht voor om de geplaatste
Installatie te deactiveren totdat eindfactuur is voldaan.

Artikel 16: Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht
overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk
omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum
van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de
ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie
wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 17: Intellectueel eigendom
De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie,
mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite
berusten bij Solar Installatiegroep B.V., haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Artikel 18: Persoonsgegevens
Solar Installatiegroep B.V. zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar
privacy beleid. Solar Installatiegroep B.V. neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in
acht.

Artikel 19: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle aanbiedingen van Solar Installatiegroep B.V., haar overeenkomsten en de uitvoering daarvan is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk
uitgesloten.

Artikel 20: Links
De site van Solar Installatiegroep B.V. kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten.
Op het privacy beleid van deze derden of hun sites kan Solar Installatiegroep B.V. niet aansprakelijk gesteld
worden

Artikel 21: Rechten consument m.b.t. persoonsgegevens
1. Consument behoudt zich het recht voor Solar Installatiegroep B.V. te verzoeken alle bewaarde gegevens van
consument te overleggen. Deze gegevens kunnen worden opgevraagd middels een aanvraag per e-mail.
2. Verzoeken voor verbeteringen, aanvullingen of correcties in persoonsgegevens kunnen tevens per e-mail
kenbaar gemaakt worden aan Solar Installatiegroep B.V.. Welke deze vervolgens zo spoedig mogelijk zal
verwerken.
3. Indien consument niet langer op prijs stelt informatie te ontvangen over de producten en/ of diensten van
Solar Installatiegroep B.V. kan consument tevens via e-mail een verzoek indienen de contactinformatie hiervoor
niet langer te gebruiken.
4. Solar Installatiegroep B.V. zal uitsluitend gebruikmaken van persoonsgegevens zoals e-mail adressen voor het
toezenden van informatie over het aanbod van producten en/of diensten wanneer consument hiervoor
uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

Artikel 22: Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de
consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de
consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.